ลำดับการชำระเงิน วันที่ชำระเงิน ชื่อสกุล เลขที่บัตรประชาชน สถานะการชำระเงิน